Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Пошук

Національна академія аграрних наук України
ННЦ Інститут землеробства НААН
XXX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2018»

ВИМОГИ

до матеріалів, що подаються до щомісячного науково-виробничого журналу «Карантин і захист рослин»

 

Журнал «Карантин і захист рослин» є науково-виробничим фаховим виданням (біологічні та сільськогосподарські науки, Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.). Публікує оригінальні статті за матеріалами наукових досліджень із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. Статті публікуються безкоштовно.

До друку подавати статті українською та англійською мовами.
Порядок викладення матеріалу має бути наступним:

Українська мова

 • УДК
 • Назва статті.
 • Ініціали, прізвище, вчений ступінь або посада (без скорочення) автора (ів), e-mail, повна офіційна назва установи, де працює кожний з авторів, місто.
 • Контактні телефони автора (авторів).
 • Анотація та ключові слова українською мовою.
 • Текст статті (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання завдань статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
 • Таблиці у програмі Word, не більше 3-х; рисунки й фотографії – в оригіналах або записані на диск (розширення tif або jpg).
 • Список посилань, описаний відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (без використання автоматичної нумерації).
 • Анотація та ключові слова російською та англійською мовами із зазначенням П.І.Б. автора (ів) і назви статті.

English

 • UDC
 • Title.
 • Initials, surname, academic degree or job title (without abbreviations) of the author (s), e-mail, the full official name of organization each author, city.
 • Contact numbers of the author (authors).
 • Abstract and keywords in English.
 • The text of the article (problem definition in General and its connection with important scientific or practical tasks; analysis of recent researches and publications, which discuss this issue and relied upon by the author; the allocation of unsolved aspects of the problem, which the article is devoted; the formulation of the objectives of the article (setting tasks); presentation of the basic research material with full justification of scientific results; conclusions from this study and perspectives for further research in this direction.
 • Tables in Word, not more than 3; drawings and photographs in original or written to disk – tif, jpg).
 • References described in accordance with DSTU GOST 7.1:2006; without using automatic numbering, oblique lines and dashes, to indicate all the authors (see below for example), Cyrillic lead in Latin transliteration.
 • Abstract and keywords in Russian and English languages indicating the P. I. Would. author (s) and the title of the article.

Фахова стаття має супроводжуватись рецензією та актом експертизи тієї установи, де працюють автори. Рукописи приймаються до друку редакційною колегією. Редакція зберігає за собою право вносити в текст зміни й скорочення.

Рукописи, що не відповідають правилам для авторів, редакцією не приймаються.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ

Рукопис фахової статті подавати українською, російською та англійською мовами (роздруковані у двох примірниках) разом з рецензією та експертним висновком на адресу: Інститут захисту рослин НААН, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33.
Електронні копії статей трьома мовами у форматі .doc, виконаному в Microsoft Word (будь-яка версія) можна надсилати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Файли називати прізвищем першого автора статті з уточненням. Наприклад: Іванов_стаття_укр.doc

 • Шрифт – Times New Roman.
 • Розмір шрифта – 12, інтервал – 1,5.
 • Вирівнювання – по ширині сторінки.
 • Поля: зліва – 3 см, решта – по 2 см.
 • У рукописі абзаци ставити, використовуючи тільки клавішу «Enter».
 • У тексті, у т.ч. в списку літератури, не застосовувати автоматичну нумерацію Word.
 • Таблиці подавати тільки у програмі Word (не в Excel чи якій іншій).

У перекладі статті на англійську мову в списку літератури кирилицю наводити у латинській транслітерації.

Транслітерацію української мови можна здійснити на сайті http://translit.kh.ua (обрати стандарт: Паспортний (КМУ 2010). Транслітерацію російської – на http://translit.ru/ (обрати стандарт: BGN). Транслітератувати мови, які пишуться латиницею, не потрібно.

Приклад транслітерації бібліогафічного опису з кириличної системи письма на латинську

Бровдій В.М. Біологічний захист рослин. Навчальний посібник / В.М. Бровдій, В.В. Гулий, В.П. Федоренко. – К.: Світ, 2003. – 352 с.

Brovdiy V.M. Biolohichnyy zakhyst roslyn. Navchal'nyy posibnyk / V.M. Brovdiy, V.V. Hulyy, V.P. Fedorenko. – K.: Svit, 2003. – 352 s.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТАБЛИЦЬ

 • Таблиці є однією з найбільш зручних і наочних форм викладу матеріалу, вони доповнюють текст. Але детально повторювати їх зміст у тексті не слід.
 • Таблиці друкують на окремих сторінках і вкладають у відповідні місця рукопису, включаючи в загальну нумерацію сторінок.
 • Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і коротку чітку назву (якщо у роботі одна таблиця, її не нумерують).
 • За своєю будовою таблиці мають бути простими і зручними для користування та розміщення у статті. Слід уникати громіздких таблиць. Побудова таблиць з розміщенням матеріалу в один рядок недопустима. Багатоповерхові шапки таблиць небажані.
 • Однотипові таблиці будують однаково (недотримання цього правила ускладнює порівняння наведених в них даних).
 • Основні заголовки і самостійні назви у шапці та боковику таблиці пишуться з великої літери, а підпорядковані, розміщені нижче тексту, що їх об'єднує, — з малої. У боковику після узагальнюючого слова ставлять двокрапку, а підпорядковані слова пишуть з малої літери, відступивши кілька знаків вправо від початку узагальнюючого слова.
 • Якщо в якійсь з колонок таблиці дані відсутні, то замість них ставлять три крапки або пишуть: «Даних немає» чи ставлять тире. Залишати колонки незаповненими не рекомендується.
 • Одиниці виміру дають без прийменника «в» («у») через кому. Наприклад, урожайність, ц/га; довжина, м. Якщо одиниці виміру не скорочуються, їх дають також через кому у називному відмінку множини. Приклад: Вік дерева, роки. Період спостережень, дні, а не: Вік дерев (у роках). Період спостережень (у днях).
 • Усі слова таблиці пишуть повністю, крім прийнятих скорочень.
 • Текст і цифровий матеріал таблиць повинні бути надруковані через два інтервали, шапка — через один.
 • Примітки і виноски до таблиць необхідно друкувати безпосередньо під таблицею.

ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Ілюстративний матеріал (фотографії, графіки, схеми, діаграми тощо) вміщують лише в тому випадку, якщо вони доповнюють текстовий матеріал.
 • Графіки, схеми, діаграми повинні бути чітко виконані у програмі, що дає можливість внести в разі необхідності редакційні виправлення.
 • Будують графіки з координатною сіткою, обов'язково позначають осі абсцис і ординат короткими і чіткими написами. Розмірності відділяють від написів або літерних позначень комою.
 • Пояснення позицій до графіків, а також до окремих частин рисунків або схем виносять у підтекстовки. На рисунках залишають тільки відповідні цифрові або літерні позначення.
 • Нумерацію позицій на рисунках слід робити по порядку у напрямку за годинниковою стрілкою.
 • На всі рисунки слід давати посилання у тексті.
 • Зміст рисунків розкривати в підтекстовках, у яких пояснюються усі цифрові та літерні позначення (позиції).

ЗНАКИ, СИМВОЛИ І ЧИСЛА У ТЕКСТІ

 • Математичні знаки вживають при використовуваних у варіаційній статистиці символах (Р>0,1; М± ), у формулах і таблицях при цифрах. У тексті їх пишуть словами. Не можна, наприклад, писати: температура була >18°С; рН = 6,7. Правильно: температура була більше 18°С, рН дорівнює 6,7. Виняток становлять знаки плюс ( + ) і мінус ( – ) з цифрами. Наприклад, температура змінювалась від +10 до –20°.
 • Не допускається вживання символів та умовних позначень замість відповідних термінів. Наприклад, Т підвищувалась замість правильного — температура підвищувалась.
 • Знаки °, №, %, § тощо в тексті ставлять тільки з цифрами. В інших випадках їх пишуть словами. Наприклад, номер ділянки, а не № ділянки. Знаки №, %, >, § для позначення множини не подвоюються. Наприклад, треба писати № 1, 2, а не №№° 1 і 2 або № 1 і № 2.
 • Усі числа з одиницями виміру у виробничій і науковій літературі пишуть цифрами. Наприклад, довжина 5 м, а не довжина п'ять метрів.
  Числа до десяти включно без одиниць виміру рекомендується писати у тексті словами (наприклад, на трьох ділянках, на десяти тваринах), а понад десять — цифрами (наприклад, у 12-ти господарствах).
 • Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, пишуть з відмінковими нарощеннями. Наприклад: 1-ша ділянка, 2-га лінія. Порядкові числівники, позначені римськими цифрами, пишуть без нарощень. Наприклад, І група, III період.
 • Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, пишуть через дефіс. Наприклад, 5-процентний розчин, 15-градусна температура, а не 5% розчин або 5 %-ний розчин, 15° температура.
 • При написанні дат після числа ставлять крапку, потім місяць арабськими цифрами і рік. Наприклад, 15.12.1984 
  Зимовий період, фінансовий і учбовий роки пишуть через косу лінію, скорочуючи останній рік на дві перші цифри і вживаючи слова «рік» (р.) в однині. Наприклад, у зимовий період 1985/86 р.
  Для позначення періоду між роками ставлять тире, цифри не скорочують, а слово «рік» пишуть у множині скорочено. Наприклад, у 1985—1986 pp.
 • Час доби показують трьома способами: без скорочень (5 годин 50 хвилин), тільки цифрами через крапку (5.50) або з нарощенням (о 5-й годині 50 хвилин).

СКОРОЧЕННЯ

У статті усі слова, як правило, повинні бути написані повністю. Допускаються такі скорочення.

1. Окремих слів:

 • табл. (таблиця), рис. (рисунок) — при посиланнях у тексті, заведених у дужки, наприклад, (табл. 1), (рис. 5);
 • і т. д. (і так далі), і т. п. (і тому подібне), та ін. (та інші) — у кінці речення після переліку;
 • р. (рік), pp. (роки), в (вік), вв. (віки), ст. (століття), шт. (штука), прим. (примірник), грн (гривна), коп. (копійка), тис. (тисяча), млн (мільйон), млрд (мільярд) — при цифрах;
 • ім. (імені). с.-г. (сільськогосподарський) — тільки у таблицях;

2.   Спеціальних термінів:

 • ОД (одиниця дії); ККД (коефіцієнт корисної дії) та ін.

3. Географічної термінології: р. (річка), м. (місто), оз. (озеро), о. (острів), с. (село), сел. (селище) — при власних назвах.

4. Наукових звань і ступенів, професій:

 • акад. (академік), проф. (професор), доц. (доцент), канд. (кандидат), д-р (доктор), чл.-кор. (член-кореспондент).

5.  При першому згадуванні маловідомих скорочень спеціальних термінів або назв наукових установ треба повністю їх розшифрувати.

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ

Бібліографічний опис оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», введено в дію в Україні з 01.07.2007 р.

Книги:

 • Один автор
  Злотин А.З. Техническая энтомология /А.З. Злотин. – К.: Наукова думка, 1989. – 183.
 • Два автори
  Черней Л.С. Определитель жуков-чернотелок фауны Украины (имаго, личинки, куколки) / Л.С. Черней, В.П. Федоренко. – К.: Колобіг, 2006. – 247 с.
 • Три автори
  Бровдій В.М. Біологічний захист рослин. Навчальний посібник / В.М. Бровдій, В.В. Гулий, В.П. Федоренко. – К.: Світ, 2003. – 352 с.
 • Чотири автори
  Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб, бур’янів / В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, І.М. Пельо, Ю.П. Яновський. – Кіровоград: ЦУВ, 2006. – 152 с.
 • П’ять і більше авторів
  Вирощування та захист цукрових буряків / В.П. Федоренко, С.О. Трибель, О.О. Іващенко та нші. – К.: Колобіг, 2006. – 321 с.

Книги за редакцією

 • Червона книга України. Тваринний світ / під заг. ред. член-кор. НАН України А.І. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

Книги без автора

 • Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте / перек. з англ. і франц. Ю.П. Некрутенка. – К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с.

Словники

 • Словарь по биологическойзащитерастений / состав. С. Ижевский, В. Гулий. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 222 с.

Стандарти

 • Ентомофаги та акарифаги шкідників сільськогосподарських культур. Номенклатура зоологічна і товарна: ДСТУ 5014: 2008. - [Чинний від 2008-12-06]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 39 с. – (Національний стандарт України).

Дисертації

 • Черній А.М. Біологічне обґрунтування застосування регуляторів життєдіяльності комах для обмеження їх чисельності: дис. … д-ра с.-г. наук: 16.00.10 / Черній Анатолій Мусійович. – К., 2004. – 383 с.

Автореферати дисертацій

 • Карлащук С.В. Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / С.В. Карлащук. – К., 2006. – 16 с.

Авторські свідоцтва

 • А.с. 2148163 СССР МКИ А 01 К 67/00 С 12  К1/06. Способ приготовления питательной среды для насекомых / В.П. Приставко, А.М. Черний, Н.А. Федоряк (СССР). – № 545309; заявл. 24.06. 75; опубл.  05.02.77, Бюл. № 5. – C. 25-27.

Патенти

 • Пат.  59739 А Україна,  7 АО1М5/00. Спосіб моніторингу саранових /О.В. Бакланова, В.М. Чайка;  заявник і патентовласник Інститут захисту рослин УААН; заяв. 29.11.2002; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9 – С. 2-10.

Статті

 • Один автор
  Пучков А.В. Обзор карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) Украины и перспективы её изучения / А.В. Пучков // Весник зоологи. – 1998. - № 9. – С. 151-154.
 • Два атори
  Андрійчук О.Л. Трихограма проти озимої совки / О.Л. Андрійчук, В.П. Федоренко // Карантин і захист рослин. – 2007. – № 1. – С. 10-12.
 • Три автори
  Федоренко В.П. Достижения и перспективы биологического метода защиты растений в Украине / В.П. Федоренко, А.Н. Ткаленко, В.П. Конверская // Информационный бюллетень ВПРС МОББ. – 2009. - № 39. – С. 5-11.
 • Чотири автори
  Концепція щодо комп’ютерного моделювання селекційного процесу створення комплексно стійких сортів і гібридів до шкідливих організмів і стресових абіотичних чинників / С.О. Трибель, Т.С. Король, М.В. Гетьман, О.В. Братусь // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-5 листопада, 2004). – К.: Колобіг, 2004. – С. 737- 750.

Тези конференцій, з'їздів, симпозіумів

 • Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу та участі науковців в конференціях, з'їздах, симпозіумах [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р.:тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.

Електронні ресурси

 • З Інтернету
  Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений): [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ru/PHINO/BERN/.
 • CD
  Егоршин А.П. Управление персоналом [Электрон.ресурс] / А.П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.