Get Adobe Flash player
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Пошук

Національна академія аграрних наук України
ННЦ Інститут землеробства НААН
XXX Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2018»

ВИМОГИ

до матеріалів, що подаються до "Українського ентомологічного журналу"

“Український ентомологічний журнал” публікує інформаційні та наукові статті українською і російською мовами за результатами досліджень у всіх галузях загальної та прикладної ентомології, акарології та арахнології.

Рукописи рецензуються фахівцями відповідного профілю (призначеними редакційною колегією) та приймаються до друку за відповідності тематиці журналу. Редакція зберігає за собою право вводити в текст зміни й скорочення.

Вимоги до рукопису

Рукописи статей подавати в одному примірнику разом з електронною версією (на диску, флешці чи електронною поштою). Обсяг наукової статті повинен бути не більшим за 15 сторінок формату А4 (210 × 297 мм), включаючи таблиці, ілюстративний матеріал та бібліографічний список. Текст друкувати шрифтом Тіmеs New Rоmаn, 12 рt, через інтервал 1,5. Абзац має становити 10 мм. Поля сторінки: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3, праве – 1,5 см.

Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерувати. Заголовки таблиць необхідно розміщувати по центру, а слово «Таблиця» з номером – вище її назви з правого краю. Рисунки й фотографії подавати в оригіналах, або записані на диск. Ілюстрації (рисунки і фотографії) можливо подавати окремо від тексту або вони можуть бути вставлені в текст після посилання за допомогою спеціальної вставки у вигляді окремих графічних файлів. Рисунки й графіки повинні бути згруповані, являти собою один графічний об’єкт і бути доступними для правки. Нумерацію позицій на рисунках проставляти по порядку 1, 2, 3, 4,… – у напрямку за годинниковою стрілкою. Рисунки можна подавати в оригіналах, які за потреби редакція поверне.

Перше згадування видової назви тварини має супроводжуватися також її повною науковою латинською назвою, з наведенням автора та року опису, звіреними за найбільш сучасними каталогами та зведеннями (в разі наявності різночитань, варто навести також джерело, за яким подано назву; родову та видову назви слід виділяти письмівкою (курсивом); прізвище автора назви та рік опису, а також назви рядів, родин, підродин та триб слід друкувати прямим шрифтом.

Формули та позначення у тексті обов’язково набирати за допомогою Еquation Editor – редактора формул Word, а не у текстовому режимі. У редактора формул мають бути встановлені такі параметри (розміри): загальний – 12 рt, великі індекси – 10 рt, малі індекси – 7 рt, великі символи – 14 рt.

Рекомендується така структура рукопису:

УДК – у лівому верхньому куті аркуша;

Назва статті – по центру рядка прописними (великими) літерами (стиль Normal, шрифт Тіmеs New Rоmаn, 12 рt, без нахилу, жирним, без підкреслювань), без переносів і відокремити від тексту одним пустим рядком;

• Ініціали, прізвище, повна офіційна назва установи, де працює(ють) автор(ри), – по лівому краю сторінки;
• Анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами із зазначенням назви статті і прізвищ автора(ів). Анотація має повно розкривати суть статті і містити крім тексту ініціали та прізвище автора, заголовок статті. Обсяг анотації — не більше 8 рядків.
• Текст статті за таким планом: постановка проблеми; матеріал та методика досліджень; результати досліджень; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
• Список цитованої літератури;
• Контактні телефони автора (авторів), e-mail.

Посилання на літературу в тексті наводити так:

Один автор – (Колобова, 1959).

Два автори – (Стекленев, Елистратова, 1983).

Три автори – тільки перше прізвище (Верещагин и др., 1985);

Більше трьох авторів – (Методические…, 1980).

Кілька джерел – (Верещагин и др., 1985; Nieto Nafria, 2007).

З посиланням на сторінки, таблиці, томи – (Иванов, 1970 ж: табл. 10, рис. 1); А.А. Іванов (1970 д: с.45); (Иванов, 1970 в, 1971 г).

Транслітероване посилання – «... І.О. Нікітін (Никитин, 1952) стверджує, що...».

Список літератури має складатися тільки з робіт, які згадуються у статті. Роботи наводити мовою оригіналу і розміщувати в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, а потім – латиницею). Праці одного автора ставити у хронологічному порядку.

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел

(Бібліографічний опис оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», введено в дію в Україні з 01.07.2007 р.)

Книги:

Один автор

Злотин А.З. Техническая энтомология / Злотин А.З. – К.: Наукова думка, 1989. – 183.

Два автори

Черней Л.С. Определитель жуковчернотелок фауны Украины (имаго, личинки, куколки) / Черней Л.С., Федоренко В.П.. – К.: Колобіг, 2006. – 247 с.

Три автори

Бровдій В.М. Біологічний захист рослин. Навчальний посібник / Бровдій В.М., Гулий В.В., Федоренко В.П. – К.: Світ, 2003. – 352 с.

Чотири автори

Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб, бур’янів / Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Яновський Ю.П. – Кіровоград: ЦУВ, 2006. – 152 с.

П’ять і більше авторів

Вирощування та захист цукрових буряків / Федоренко В.П, Трибель С.О., Іващенко О.О. та нші. – К.: Колобіг, 2006. – 321 с.

Книги за редакцією

Червона книга України. Тваринний світ / під заг. ред. членкор. НАН України А.І. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

Книги без автора

Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте / перек. з англ. і франц. Ю.П. Некрутенка. – К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с.

Словники

Словарь по биологической защите растений / состав. С. Ижевский, В. Гулий. – М.: Россельхозиздат, 1986. – 222 с.

Стандарти

Ентомофаги та акарифаги шкідників сільськогосподарських культур. Номенклатура зоологічна і товарна: ДСТУ 5014: 2008. – [Чинний від 20081206]. – К.: Держпоживстандарт України, 2009. – 39 с. – (Національний стандарт України).

Дисертації

Черній А.М. Біологічне обґрунтування застосування регуляторів життєдіяльності комах для обмеження їх чисельності: дис. … дра с.г. наук: 16.00.10 / Черній Анатолій Мусійович. – К., 2004. – 383 с.

Автореферати дисертацій

Карлащук С.В. Особливості формування ентомокомплексів в сучасних агробіоценозах Центрального Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.г. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» / С.В. Карлащук. – К., 2006. – 16 с.

Авторські свідоцтва

А.с. 2148163 СССР МКИ А 01 К 67/00 С 12 К1/06. Способ приготовления питательной среды для насекомых / В.П. Приставко, А.М. Черний, Н.А. Федоряк (СССР). – № 545309; заявл. 24.06. 75; опубл. 05.02.77, Бюл. № 5. – C. 25-27.

Патенти

Пат. 59739 А Україна, 7 АО1М5/00. Спосіб моніторингу саранових / Бакланова О.В., Чайка В.М.; заявник і патентовласник Інститут захисту рослин УААН; заяв. 29.11.2002; опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9 – С. 2-10.

Статті

Один автор

Пучков А.В. Обзор карабидофауны (Coleoptera, Carabidae) Украины и перспективы её изучения / А.В. Пучков // Весник зоологии, 1998. – № 9. – С. 151-154.

Два автори

Андрійчук О.Л. Трихограма проти озимої совки / О.Л. Андрійчук, В.П. Федоренко // Карантин і захист рослин. – 2007. – № 1. – С. 10-12.

Три автори

Федоренко В.П. Достижения и перспективы биологического метода защиты растений в Украине / В.П. Федоренко, А.Н. Ткаленко, В.П. Конверская // Информационный бюллетень ВПРС МОББ. – 2009. – № 39. – С. 5-11.

Чотири автори

Концепція щодо комп’ютерного моделювання селекційного процесу створення комплексно стійких сортів і гібридів до шкідливих організмів і стресових абіотичних чинників / С.О. Трибель, Т.С. Король, М.В. Гетьман, О.В. Братусь // Інтегрований захист рослин на початку ХХI століття: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, 1-5 листопада, 2004). – К.: Колобіг, 2004. – С. 737-750.

Тези конференцій, з’їздів, симпозіумів

Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу та участі науковців в конференціях, з’їздах, симпозіумах [Текст]: матеріали Всеукр. наук.метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р.:тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. госпва.

Електронні ресурси

З Інтернету

Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.lib.ru/ PHINO/BERN/.

СD

Егоршин А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егоршин; Нижегород. инт менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.